Modlitwa o uzdrowienie z choroby za wstawiennictwem św. Kaspra

Święty Kasprze, naj­więk­szy Apostole Krwi Chrystusa, za Twoim wsta­wien­nic­twem wdo­wa, Urszula Bono, zosta­ła uzdro­wio­na z cho­ro­by raka zło­śli­we­go. Prosimy Cię, abyś i dziś wsta­wiał się za tymi, któ­rzy cho­ru­ją na wszel­kie­go rodza­ju cho­ro­by nowo­two­ro­we i abyś wypra­szał im łaskę cał­ko­wi­te­go uzdro­wie­nia, aby mogli…

Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej

Panie, uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych, ale tyl­ko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My tak­że czę­sto zapo­mi­na­my o wdzięcz­no­ści. Przyjmujemy cza­sa­mi nawet odku­pie­nie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jak­byś był nam je winien.…

1 2