O mocy zawierzenia dziecka poczętego we Krwi Chrystusa

Dagmara i Marcin, opo­wia­da­ją o war­to­ści zawie­rze­nia życia swo­ich dzie­ci we Krwi Chrystusa. W Sanktuarium Krwi Chrystusa udzie­la­my indy­wi­du­al­ne­go bło­go­sła­wień­stwa reli­kwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy Ja wiem kto ura­to­wał mnie odda­jąc Krew Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Dotyk Krwi — Kurs Duchowości…

Uroczystość Krwi Chrystusa — homilia i zdjęcia (2018r.)

W Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, 1 lip­ca 2018 r. mia­ła miej­sce Uroczystość Krwi Chrystusa. Homilię odpu­sto­wą wygło­sił ks. Łukasz Tarnowski CPPS, kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa. Poniżej moż­na wysłu­chać homi­lii z uro­czy­sto­ści. Zdjęcia: Po uro­czy­stej Mszy św., był czas wspól­ny poczę­stu­nek, odno­wie­nie rela­cji…

Ja wiem kto uratował mnie oddając Krew

Uroczystość Krwi Chrystusa, 1 lip­ca 2018 r. w Częstochowie, m.in. modli­twa o uzdro­wie­nie i prze­ba­cze­nie mocą Krwi Chrystusa, indy­wi­du­al­ne odda­nie się Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Adoracja i uwiel­bie­nie Krwi Chrystusa — czwar­tek 22…

Film dokumentalny o Sanktuarium Krwi Chrystusa

Pod krzy­żem Chrystusa nawró­cił się rzym­ski legio­ni­sta — Longinus. Wziął odro­bi­nę zie­mi nasiąk­nię­tej krwią Zbawiciela i przy­wiózł do Rzymu, do Mantui. Relikwię tę prze­cho­wy­wa­li póź­niej cesa­rze. W pew­nym cza­sie podzie­lo­no ją na trzy czę­ści, a jed­na z nich od 19 lat znaj­du­je się w Częstochowie. Dziękujemy…