27.07–01.08.2021 r. Rekolekcje rodzin, wakacje Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Serdecznie zapra­szam na: Rekolekcje Rodzin (czas epi­de­mii i obostrzeń sani­tar­nych) Termin: 27.07–01.08.2021 r. Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar, Temat reko­lek­cji:  Św. Józef wzór ojca i męża w rodzi­nie Słowo Życia: „Ja sam i mój…

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Częstochowa Sanktuarium Krwi Chrystusa 23.05.2021 r.

Program Odpustu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi Częstochowa Sanktuarium Krwi Chrystusa 23.05.2021 r. 9,15 – Droga Krwi Chrystusa – pro­wa­dzi Ks. Sebastian Pięta CPPS. 10,15 – ogło­sze­nia Wspólnoty Krwi Chrystusa- ani­ma­to­rzy kra­jo­wi. 10,15  — oka­zja do Sakramentu Pokuty 10,45 – śpiew…

Msze święte wieczyste

W roku 1886 papież Leon XIII usta­no­wił swo­im bło­go­sła­wień­stwem „Krąg Mszy Świętych Wieczystych”, któ­ry jest gro­nem dobro­czyń­ców, wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Misjonarzy Krwi Chrystusa. Kapłani – jako dzięk­czy­nie­nie za to wspar­cie – odpra­wia­ją każ­de­go dnia, w róż­nych miej­scach świa­ta, msze św. w inten­cji wszyst­kich…

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29–31.01.2021 w Sanktuarium Krwi Chrystusa

link do kon­fe­ren­cji pp. Pulikowskich http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/rekolekcje-online-dla-malzenstw-narzeczonych-29–31-01–2021.html 29–31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie ! Zapisy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259; Jesteśmy ogra­ni­cze­ni wymo­ga­mi sani­tar­ny­mi. Jednak wykła­dy będą trans­mi­to­wa­ne on-line:…

1 2 3 21