Wylane schody w prezbiterium (czerwiec 2018 r.)

Zakończył się kolej­ny etap prac w Sanktuarium. Wylane zosta­ły scho­dy w pre­zbi­te­rium (przed fila­ra­mi będzie stał ołtarz) oraz ram­pa, któ­ra umoż­li­wi wjeż­dża­nie wóz­ka­mi na poziom, na któ­rym będzie prze­cho­wy­wa­na Relikwia Krwi Chrystusa.

Dziękujemy za modli­twę i ofia­ry na budo­wę.

Kolejne eta­py to: wyrów­na­nie posadz­ki, wymu­ro­wa­nie ścian dzia­ło­wych, wymu­ro­wa­nie przed­sion­ka i roz­po­czę­cie oka­blo­wa­nia.

Comments:0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.