Oglądaj i uczestnicz w nabożeństwach w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie cpps

Link kon­tak­to­wy:

Od jutra czy­li od 24.12.2020  moż­na brać udział w nabo­żeń­stwach pro­wa­dzo­nych w naszym Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie przez inter­net na żywo zapra­sza­my całą Wspólnotę Krwi Chrystusa i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych !

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem i naj­lep­szy­mi życze­nia­mi świą­tecz­ny­mi na Boże Narodzenie ks. Bogusław Witkowski CPPS

 

 

Comments:0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.