Odpust Krwi Chrystusa (2017 r.)

Zapraszamy na odpust Krwi Chrystusa, 25 czerw­ca 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Program

 • 11.00 – Msza św. odpu­sto­wa,
  spra­wo­wa­na przez J.E. ks. Abp Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego
 • 12.30 – Poczęstunek, festyn rodzin­ny (do godz. 17.00), róż­ne atrak­cje dla dzie­ci i nie tyl­ko:
  • Zapraszamy do naszej kuch­ni, gdzie będzie moż­na zjeść bur­ge­ry, bigos, prze­pysz­ne zupy, domo­wej robo­ty cia­sta i napić się ory­gi­nal­nej bra­zy­lij­skiej kawy.
  • tur­niej w pił­ka­rzy­ki,
  • tur­niej w ping- pon­ga,
  • ryso­wa­nie kre­dą obra­zów chod­ni­ko­wych,
  • kon­kur­sy zręcz­no­ścio­we przy pomo­cy dużych drew­nia­nych zaba­wek.
  • dla dzie­ci dmu­cha­ny zamek, zjeż­dżal­nia i ścian­ka wspi­nacz­ko­wa.
  • lote­ria fan­to­wa, któ­rej celem jest zebra­nie pie­nię­dzy na dal­sze pra­ce w nowym koście­le
 • 14.00 – Droga Krwi Chrystusa
 • 15.00 – Poświęcenie scho­dów i figur­ki św. Józefa
 • Indywidualne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa