Modlitwa o uzdrowienie z choroby za wstawiennictwem św. Kaspra

Święty Kasprze,
naj­więk­szy Apostole Krwi Chrystusa,
za Twoim wsta­wien­nic­twem wdo­wa,
Urszula Bono, zosta­ła uzdro­wio­na
z cho­ro­by raka zło­śli­we­go.
Prosimy Cię,
abyś i dziś wsta­wiał się za tymi,
któ­rzy cho­ru­ją na wszel­kie­go rodza­ju
cho­ro­by nowo­two­ro­we
i abyś wypra­szał im łaskę
cał­ko­wi­te­go uzdro­wie­nia,
aby mogli dalej żyć w zdro­wiu
duszy i cia­ła, na chwa­łę Boga
i w służ­bie swo­im bliź­nim.
A tym, któ­rzy jesz­cze będą cier­pieć
z powo­du tej cięż­kiej cho­ro­by,
daj siłę do przy­ję­cia tego krzy­ża
w duchu poko­ry i zadość­uczy­nie­nia
oraz wytrwa­nie w łasce Bożej
i w codzien­nym ofi aro­wy­wa­niu
swo­ich cier­pień Bogu Ojcu,
razem z Krwią Jezusa, ku pożyt­ko­wi wier­nych
i wspar­ciu zbaw­czej misji całe­go Kościoła
Chrystusowego. Amen.