Litania do Krwi Chrystusa

Kyrie ele­ison, Chryste ele­ison, Kyrie ele­ison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłu­chaj nas.
Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świa­ta, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca
Przedwiecznego, wybaw nas!
Krwi Chrystusa, wcie­lo­ne­go Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa nowe­go i wiecz­ne­go Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy kona­niu w Ogrójcu
spły­wa­ją­ca na zie­mię,
Krwi Chrystusa, try­ska­ją­ca przy biczo­wa­niu,
Krwi Chrystusa, bro­czą­ca spod cier­nio­wej koro­ny,
Krwi Chrystusa, prze­la­na na krzy­żu,
Krwi Chrystusa, zapła­to nasze­go zba­wie­nia.
Krwi Chrystusa, bez któ­rej nie ma prze­ba­cze­nia,
Krwi Chrystusa, któ­ra w Eucharystii poisz i oczysz­czasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdro­ju miło­sier­dzia.
Krwi Chrystusa, zwy­cię­ża­ją­ca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodzą­ca Dziewice,
Krwi Chrystusa, osto­jo zagro­żo­nych,
Krwi Chrystusa, ochło­do pra­cu­ją­cych,
Krwi Chrystusa, pocie­cho pła­czą­cych,
Krwi Chrystusa, nadzie­jo poku­tu­ją­cych,
Krwi Chrystusa, otu­cho umie­ra­ją­cych,
Krwi Chrystusa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadat­ku życia wiecz­ne­go,
Krwi Chrystusa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyść­co­wej,
Krwi Chrystusa, wszel­kiej chwa­ły i czci naj­god­niej­sza,

Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta,
prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta,
wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta,
zmi­łuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swo­ją.
W: I uczy­ni­łeś nas Królestwem Boga nasze­go.

Módlmy się: Wszechmogący wiecz­ny Boże, któ­ryś Jednorodzonego Syna swe­go usta­no­wił Odkupicielem świa­ta i Krwią Jego dał się prze­bła­gać, daj nam, pro­si­my, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zba­wie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­sne­go na zie­mi, aby­śmy rado­wa­li się wie­ku­istym szczę­ściem w nie­bie. Przez tegoż Chrystusa, Pana nasze­go. Amen.

Comments:0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.