Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium

Dziękuję Ci, Jezu, że w tym miej­scu mogę pro­sić Cię o łaski potrzeb­ne dla mojej, znie­wo­lo­nej grze­chem, rodzi­ny i bli­skich. Proszę Cię o prze­mia­nę według Twojej woli.”

Ucz mnie, Panie Jezu, jak być cząst­ką Twojej Krwi dla każ­de­go…”

Panie Jezu, dzię­ku­ję za ura­to­wa­nie mnie i moich dzie­ci od ciem­no­ści, w jakich żyli­śmy.”

Krwi Chrystusa, któ­ra nas obmy­wasz z grze­chów i nazna­czasz, bądź uwiel­bio­na i bło­go­sła­wio­na przez wszyst­kich ludzi na zie­mi, teraz i w przy­szło­ści.”

Przenajczystsza Krwi Chrystusa, pro­szę obmyj moje ser­ce, oczyść z moich grze­chów i bądź przy mnie.”

Najdroższa Krwi Chrystusa, dotknij, uświęć, oczyść i uwol­nij duszę i cia­ło moje oraz wszyst­kich człon­ków mojej rodzi­ny.”

Comments:1

  1. Przenajświętsza Krwi Chrystusa obmyj mnie oraz moich bli­skich z wszel­kie­go zła, uwol­nij od złych skłon­no­ści. Uzdrów Panie Jezu całe moje poko­le­nie z grze­chu, byśmy mogli żyć w wol­no­ści dzie­ci Bożych. Wielbię Cię mój Boże i kocham całym moim ser­cem..

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.