Kolędowanie w Sanktuarium

DSC_5638

5 stycz­nia, w nie­dzie­lę poprze­dza­ją­cą Uroczystość Objawienia Pańskiego, odby­ło się kolę­do­wa­nie w naszym Sanktuarium. Gościnnie wystą­pił w naszej scho­li ks. Sebastian Pięta — kustosz Sanktuarium ( na zdję­ciu, w tle z bęben­kiem).

DSC_5643

Repertuar był zróż­ni­co­wa­ny; były i kolę­dy tra­dy­cyj­ne, były pasto­rał­ki, były kolę­dy dla dzie­ci, współ­cze­sne…

DSC_5653

Uczestnicy kolę­do­wa­nia dopi­sa­li, byli para­fia­nie z cały­mi rodzi­na­mi, dziad­ko­wie, dzie­ci…

DSC_5657

DSC_5655

Był też tzw. „mikro­fon dla wszyst­kich”, i star­si i młod­si mogli razem z zespo­łem śpie­wać do mikro­fo­nu kolę­dę „Przybieżeli do Betlejem”.

DSC_5649

Zespół w całej oka­za­ło­ści 😉

DSC_5663

Była i wier­na fan­ka naszej scho­li… 😉 Nawet, kie­dy już wszy­scy wyszli, musie­li­śmy biso­wać dwa razy dla nasze­go „fan­klu­bu” 😉

DSC_5642

Osiołek wier­nie stał w szop­ce na stra­ży małe­go Jezuska i czu­wał nad cało­ścią… 😉

 

Comments:0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.