Ja wiem kto uratował mnie oddając Krew

Uroczystość Krwi Chrystusa, 1 lip­ca 2018 r. w Częstochowie, m.in. modli­twa o uzdro­wie­nie i prze­ba­cze­nie mocą Krwi Chrystusa, indy­wi­du­al­ne odda­nie się Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Adoracja i uwiel­bie­nie Krwi Chrystusa — czwar­tek 22…

Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.)

  Zapraszamy na odpust Krwi Chrystusa, w nie­dzie­lę, 1 lip­ca 2018 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. W tą wyjąt­ko­wą Uroczystość, zachę­ca­my do odda­nia się w spo­sób szcze­gól­ny Najdroższej Krwi Jezusa. Program: 11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa 12.00 – Poczęstunek 13.30 – Droga Krwi Chrystusa…

Obrys schodów wewnątrz świątyni (czerwiec 2018 r.)

Kochani! Kontynuujemy budo­wę w nowym koście­le. Prace, któ­re roz­po­czę­ły się pod koniec kwiet­nia nabie­ra­ją roz­pę­du. Możemy zoba­czyć obrys scho­dów wewnątrz świą­ty­ni. Rozpoczęło się zale­wa­nie beto­nem stop­ni oraz ram­py, któ­ra pozwo­li naj­młod­szym piel­grzy­mom (w wóz­kach) oraz nie­peł­no­spraw­nym dotrzeć do miej­sca prze­cho­wy­wa­nia reli­kwii…

X Kasperiańskie Dni Młodych

Zapraszamy na X Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać…

1 2 3 4 9