O mocy zawierzenia dziecka poczętego we Krwi Chrystusa

Dagmara i Marcin, opo­wia­da­ją o war­to­ści zawie­rze­nia życia swo­ich dzie­ci we Krwi Chrystusa. W Sanktuarium Krwi Chrystusa udzie­la­my indy­wi­du­al­ne­go bło­go­sła­wień­stwa reli­kwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy Ja wiem kto ura­to­wał mnie odda­jąc Krew Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Dotyk Krwi — Kurs Duchowości…

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych 2020

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 20–23 sierp­nia 2020 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro”. Chcemy razem z nim spo­glą­dać na nie­spo­koj­ny świat ocza­mi wia­ry…

Uroczystość Krwi Chrystusa — homilia i zdjęcia (2018r.)

W Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, 1 lip­ca 2018 r. mia­ła miej­sce Uroczystość Krwi Chrystusa. Homilię odpu­sto­wą wygło­sił ks. Łukasz Tarnowski CPPS, kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa. Poniżej moż­na wysłu­chać homi­lii z uro­czy­sto­ści. Zdjęcia: Po uro­czy­stej Mszy św., był czas wspól­ny poczę­stu­nek, odno­wie­nie rela­cji…

Wylane schody w prezbiterium (czerwiec 2018 r.)

Zakończył się kolej­ny etap prac w Sanktuarium. Wylane zosta­ły scho­dy w pre­zbi­te­rium (przed fila­ra­mi będzie stał ołtarz) oraz ram­pa, któ­ra umoż­li­wi wjeż­dża­nie wóz­ka­mi na poziom, na któ­rym będzie prze­cho­wy­wa­na Relikwia Krwi Chrystusa. Dziękujemy za modli­twę i ofia­ry na budo­wę. Kolejne eta­py to: wyrów­na­nie…

Ja wiem kto uratował mnie oddając Krew

Uroczystość Krwi Chrystusa, 1 lip­ca 2018 r. w Częstochowie, m.in. modli­twa o uzdro­wie­nie i prze­ba­cze­nie mocą Krwi Chrystusa, indy­wi­du­al­ne odda­nie się Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Adoracja i uwiel­bie­nie Krwi Chrystusa — czwar­tek 22…

1 2 3 9