Adoracja i uwielbienie Krwi Chrystusa — czwartek 22 lutego 2018

Krew Zbawiciela przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cie­le­snej.

Zapraszamy na Mszę św. ku czci Krwi Chrystusa, ado­ra­cję, uwiel­bie­nie Krwi Chrystusa, i indy­wi­du­al­ne Błogosławieństwo reli­kwią Krwi Chrystusa.

Termin: 22.02.2018, Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Program

  • 17.30 — Msza św.
  • 18.00 — 19.00 — indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo, ado­ra­cja i uwiel­bie­nie Krwi Chrystusa

Comments:0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.