Maryja, Matka Kościoła – w Krwi Chrystusa

21 listo­pa­da 1964 roku papież Paweł VI, pod­czas trwa­nia Soboru Watykańskiego II, ogło­sił uro­czy­ście Maryję „Matką Kościoła”. Z „Przemówienia na zakoń­cze­nie III Sesji Soboru Watykańskiego II” Oto dla­cze­go w wizji Kościoła nale­ży roz­wa­żać dzi­wy, jakie Bóg zdzia­łał w oso­bie swej…

Maryja – współuczestniczka dzieła zbawienia Syna

Jan apo­stoł w swej ewan­ge­lii wspo­mi­na o obec­no­ści Maryi pod krzy­żem. Sam rów­nież jest obec­ny tam, gdzie sły­szy głos Syna wzno­szą­cy się nad bole­ją­cą Matką, któ­ry ogła­sza ducho­we macie­rzyń­stwo Maryi, nowej Ewy, wobec całej ludz­ko­ści, któ­rą repre­zen­tu­je umi­ło­wa­ny uczeń. Z…

Pośrednictwo Maryi przez Krew Chrystusa

Wiara chrze­ści­jań­ska wyzna­je jedy­ne­go Boga oraz Jezusa, któ­ry jest jedy­nym Pośrednikiem i, jako czło­wiek, soli­da­ry­zu­je się ze wszyst­ki­mi ludź­mi w ich ziem­skim życiu, za któ­rych też dał same­go sie­bie, jako cenę ich wol­no­ści. Z „Konstytucji Dogmatycznej o Kościele” Soboru Watykańskiego…

Krew Chrystusa a Zesłanie Ducha Świętego

Podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty, obie­ca­ny przez Zmartwychwstałego, zstę­pu­je na zgro­ma­dzo­ną razem wspól­no­tę uczniów, czy­niąc ją ludem mesjań­skim. Został im dany dar prze­po­wia­da­nia Bożego sło­wa do ludzi o róż­nych języ­kach. Kościół więc stał się misyj­ny. Z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-4)…

1 2 3 7