Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium

„Dziękuję, że mnie tu przy­pro­wa­dzi­łeś, to takie nie­zwy­kłe doświad­cze­nie. Obmywam w Twej Przenajświętszej Krwi sie­bie, moją rodzi­nę, zna­jo­mych, a szcze­gól­nie oso­by z gru­py DDA. Obmyj nas i ulecz” „Najświętsza Krwi Chrystusa dzię­ku­ję za szczę­śli­wą ope­ra­cję Teresy i Jana” „Panie Jezu,…

Z wpisów do „Księgi Pamiątkowej” Sanktuarium…

„…Twoje Rany mówią do nas gło­śniej, niż wszyst­kie sło­wa, a spoj­rze­nie na Twoją Krew umac­nia nas, nawet wte­dy, gdy już nie jeste­śmy w sta­nie się modlić. Niech żad­na kro­pla Twojej Krwi nie będzie prze­la­na nada­rem­nie. Niech będzie wyra­zem goto­wo­ści do ofia­ry,…

1 2