Kolędowanie w Sanktuarium

5 stycz­nia, w nie­dzie­lę poprze­dza­ją­cą Uroczystość Objawienia Pańskiego, odby­ło się kolę­do­wa­nie w naszym Sanktuarium. Gościnnie wystą­pił w naszej scho­li ks. Sebastian Pięta — kustosz Sanktuarium ( na zdję­ciu, w tle z bęben­kiem). Repertuar był zróż­ni­co­wa­ny; były i kolę­dy tra­dy­cyj­ne, były pasto­rał­ki, były kolę­dy dla dzie­ci, współ­cze­sne……

Odpust św. Kaspra w Sanktuarium

20 października obchodziliśmy w naszym Sanktuarium Odpust św. Kaspra.   Uczestniczyli w nim licznie przybyli pielgrzymi. Były między innymi pielgrzymki autokarowe z Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Olkusza, Opola, Kazimierza Dolnego…   Po mszy św. była możliwość ucałowania Relikwii św. Kaspra oraz oczywiście przyjęcia błogosławieństwa…

1 6 7 8