Wielkipost 2018 r. — nabożeństwa

14 lute­go — Środa Popielcowa, Msza św. o godz. 18.00 Droga Krzyżowa w każ­dy pią­tek, o godz. 18.00 Gorzkie Żale w każ­dą Niedzielę o godz. 17.30 Katechezy dla doro­słych, od 19 lute­go 2018 r. w każ­dy ponie­dzia­łek i czwar­tek o godz. 19.00 Zachęcamy do codzien­nych posta­no­wień i wyzwań, jakie znaj­dzie­my na spe­cjal­nej Zdrapce Wielkopostnej. Będzie…

Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018)

Jeżeli chcesz doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chrystusa, odkryć jej war­tość w Twoim życiu i pozwo­lić jej się dotknąć – to zna­czy, że te reko­lek­cje są wła­śnie dla cie­bie. Mają one for­mę kur­su ewan­ge­li­za­cyj­ne­go, któ­re­go ele­men­ta­mi będą kon­fe­ren­cje, Eucharystia, wspól­na modli­twa oraz pra­ca indy­wi­du­al­na.…

Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl)

Wspólnota Przymierza Wojowników zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spotkanie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kro­czy Drogą Odważnych albo chciał­by na nią wejść. Droga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i ducho­we­go. Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Drogi Odważnych. Jest to miej­sce tyl­ko dla…

Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17–20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków   Czwartek 17.08.2017 r. do 18.00…

1 2 3 4 5 8