Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17-20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków  …

Film dokumentalny o Sanktuarium Krwi Chrystusa

Pod krzy­żem Chrystusa nawró­cił się rzym­ski legio­ni­sta – Longinus. Wziął odro­bi­nę zie­mi nasiąk­nię­tej krwią Zbawiciela i przy­wiózł do Rzymu, do Mantui. Relikwię tę prze­cho­wy­wa­li póź­niej cesa­rze. W pew­nym cza­sie podzie­lo­no ją na trzy czę­ści, a jed­na z nich od 19…

Kolejny krok w budowie Sanktuarium (maj 2017 r.)

Przez ostat­nie kil­ka tygo­dni, trwa­ją pra­ce nad wyla­niem, zewnętrz­nych scho­dów do Sanktuarium Krwi Chrystusa. Zobacz zdję­cia… Dziękuję wszyst­kim ofia­ro­daw­com za wkład w budo­wę. Podobne wpisy Przepoczwarzenie (Wielki Post 2017) Plan reko­lek­cji para­fial­nych 16 – 19 mar­ca 2017 Odpust Krwi Chrystusa…

1 2 3 5