Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa (20.05.2018)

Zapraszamy na Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, 20 maja 2018 r. Program odpu­stu 9:15 – Droga Krwi Chrystusa – Ks. Andrzej Szymański CPPS 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa – Animatorzy Krajowi WKC 10:15 — Okazja do Spowiedzi (Plener) – Misjonarze CPPS i Goście 10:45…

24h dla Pana w Częstochowie (9–10 marca 2018)

Odpowiadając na wezwa­nie papie­ża Franciszka, któ­ry w Orędziu na Wielki Post 2018 r. zachę­cał, „by sakra­ment pojed­na­nia był spra­wo­wa­ny w kon­tek­ście ado­ra­cji eucha­ry­stycz­nej”, archi­die­ce­zja czę­sto­chow­ska przy­łą­cza się do świa­to­wej ini­cja­ty­wy modli­tew­nej „24 godzi­ny dla Pana”. W tym roku potrwa ona od 9 do…

3 marca 2018 — informacje dla pielgrzymów

Drodzy Pielgrzymi! 3 mar­ca 2018 r. bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa będzie moż­li­we tyl­ko w nastę­pu­ją­cych godzi­nach: 8.00 — 11:30. oraz 13:45 — 15:30. W pozo­sta­łych godzi­nach w sank­tu­arium ma pro­gram gru­pa Apostolat „Złota Róża”. Przepraszamy za utrud­nie­nia. Podobne wpisy „Żyć ducho­wo­ścią Krwi…

1 2 3 18