Oglądaj i uczestnicz w nabożeństwach w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie cpps

Link kon­tak­to­wy: Od jutra czy­li od 24.12.2020  moż­na brać udział w nabo­żeń­stwach pro­wa­dzo­nych w naszym Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie przez inter­net na żywo zapra­sza­my całą Wspólnotę Krwi Chrystusa i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ! Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem i naj­lep­szy­mi życze­nia­mi świą­tecz­ny­mi na Boże Narodzenie ks. Bogusław…

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29–31.01.2021 w Sanktuarium Krwi Chrystusa

link do kon­fe­ren­cji pp. Pulikowskich http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/rekolekcje-online-dla-malzenstw-narzeczonych-29–31-01–2021.html 29–31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie ! Zapisy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259; Jesteśmy ogra­ni­cze­ni wymo­ga­mi sani­tar­ny­mi. Jednak wykła­dy będą trans­mi­to­wa­ne on-line:…

Życzenia Bożonarodzeniowe dla Wszystkich Kapłanów, Księży Opiekunów , Animatorów i Członków Wspólnoty Krwi Chrystusa !

Życzenia z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 Podobne wpisy „Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa” — reko­lek­cje wiel­ko­post­ne 2017 Uroczystość Krwi Chrystusa — homi­lia i zdję­cia (2018r.) Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (sty­czeń 2018)

Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie

Uwaga ! Ze względu na epidemię korona-wirusa Wieczerniki Krwi Chrystusa są zawieszone  do odwołania !   Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie Terminy: 14.11.2020; 09.01.21; 13.02.21; 13.03.21;10.04.21; 08.05.21;12.06.21; Plan spo­tka­nia: 15.00 Obiadokolacja 16.00 Modlitwa różań­co­wa 16.30 Konferencja (45 min.) 17.30 Msza ku…

1 2 3 20