Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018)

Jeżeli chcesz doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chrystusa, odkryć jej war­tość w Twoim życiu i pozwo­lić jej się dotknąć – to zna­czy, że te reko­lek­cje są wła­śnie dla cie­bie. Mają one for­mę kur­su ewan­ge­li­za­cyj­ne­go, któ­re­go ele­men­ta­mi będą kon­fe­ren­cje, Eucharystia, wspól­na modli­twa oraz pra­ca indy­wi­du­al­na.…

Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl)

Wspólnota Przymierza Wojowników zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spotkanie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kro­czy Drogą Odważnych albo chciał­by na nią wejść. Droga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i ducho­we­go. Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Drogi Odważnych. Jest to miej­sce tyl­ko dla…

Zdjęcia z odpustu Krwi Chrystusa i festynu — 2017 r.

Podczas odpustu Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r., Mszę św. celebrował J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po Mszy św. był poczęstunek dla pielgrzymów oraz festyn rodzinny. Przewidziane były różne atrakcje dla dzieci i nie tylko: potrawy naszej kuchni: burgery, bigos, przepyszne zupy, domowej roboty ciasta oraz oryginalna brazylijska kawa.

Podczas odpustu Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r., Mszę św. celebrował J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po Mszy św. był poczęstunek dla pielgrzymów oraz festyn rodzinny. Przewidziane były różne atrakcje dla dzieci i nie tylko: potrawy naszej kuchni: burgery, bigos, przepyszne zupy, domowej roboty ciasta oraz oryginalna brazylijska kawa.

Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17–20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków   Czwartek 17.08.2017 r. do 18.00…

1 2 3 16