Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś

Konferencja wygło­szo­na pod­czas X Kasperiańskich Dni Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.   Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera: ⬇⬇⬇⬇⬇ m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter Zapraszamy na Facebook na fan­pa­ge Sanktuarium…

Program X Kasperiańskich Dni Młodych 16–19.08.2018 r.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. WSTĘP WOLNY dla wszyst­kich na kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa zapro­szo­nych gości, nabo­żeń­stwa, msze św. kon­cert, teatr, zum­bę, zaba­wy… Szczególnie pole­ca­my pogru­bio­ne pozy­cje w pro­gra­mie. Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych…

O mocy zawierzenia dziecka poczętego we Krwi Chrystusa

Dagmara i Marcin, opo­wia­da­ją o war­to­ści zawie­rze­nia życia swo­ich dzie­ci we Krwi Chrystusa. W Sanktuarium Krwi Chrystusa udzie­la­my indy­wi­du­al­ne­go bło­go­sła­wień­stwa reli­kwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy Ja wiem kto ura­to­wał mnie odda­jąc Krew Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Dotyk Krwi — Kurs Duchowości…

Uroczystość Krwi Chrystusa — homilia i zdjęcia (2018r.)

W Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, 1 lip­ca 2018 r. mia­ła miej­sce Uroczystość Krwi Chrystusa. Homilię odpu­sto­wą wygło­sił ks. Łukasz Tarnowski CPPS, kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa. Poniżej moż­na wysłu­chać homi­lii z uro­czy­sto­ści. Zdjęcia: Po uro­czy­stej Mszy św., był czas wspól­ny poczę­stu­nek, odno­wie­nie rela­cji…

1 2 3 19