Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie

Uwaga ! Ze względu na epidemię korona-wirusa Wieczerniki Krwi Chrystusa są zawieszone  do odwołania !   Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie Terminy: 14.11.2020; 09.01.21; 13.02.21; 13.03.21;10.04.21; 08.05.21;12.06.21; Plan spo­tka­nia: 15.00 Obiadokolacja 16.00 Modlitwa różań­co­wa 16.30 Konferencja (45 min.) 17.30 Msza ku…

26.09.2020 rok obłóczyny i pierwsza profesja Br. Piotra S.

  PAN POWOŁAŁ, KOŚCIÓŁ USTANOWIŁ, JESTEM MISJONARZEM! „Prosim, słu­dzy łask nie­god­ni, wspo­móż, obmyj grzech, co pla­mi, gdyś odku­pił nas od zbrod­ni, dro­giej swo­jej Krwi stru­ga­mi” (hymn „Te Deum”) Tymi sło­wa­mi, dla mnie bar­dzo waż­ny­mi, chcę roz­po­cząć moją krót­ką reflek­sję… W…

O mocy zawierzenia dziecka poczętego we Krwi Chrystusa

Dagmara i Marcin, opo­wia­da­ją o war­to­ści zawie­rze­nia życia swo­ich dzie­ci we Krwi Chrystusa. W Sanktuarium Krwi Chrystusa udzie­la­my indy­wi­du­al­ne­go bło­go­sła­wień­stwa reli­kwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy Ja wiem kto ura­to­wał mnie odda­jąc Krew Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Dotyk Krwi — Kurs Duchowości…

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych 2020

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 20–23 sierp­nia 2020 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro”. Chcemy razem z nim spo­glą­dać na nie­spo­koj­ny świat ocza­mi wia­ry…

1 2 3 20