Wylane schody w prezbiterium (czerwiec 2018 r.)

Zakończył się kolej­ny etap prac w Sanktuarium. Wylane zosta­ły scho­dy w pre­zbi­te­rium (przed fila­ra­mi będzie stał ołtarz) oraz ram­pa, któ­ra umoż­li­wi wjeż­dża­nie wóz­ka­mi na poziom, na któ­rym będzie prze­cho­wy­wa­na Relikwia Krwi Chrystusa. Dziękujemy za modli­twę i ofia­ry na budo­wę. Kolejne eta­py to: wyrów­na­nie…

Obrys schodów wewnątrz świątyni (czerwiec 2018 r.)

Kochani! Kontynuujemy budo­wę w nowym koście­le. Prace, któ­re roz­po­czę­ły się pod koniec kwiet­nia nabie­ra­ją roz­pę­du. Możemy zoba­czyć obrys scho­dów wewnątrz świą­ty­ni. Rozpoczęło się zale­wa­nie beto­nem stop­ni oraz ram­py, któ­ra pozwo­li naj­młod­szym piel­grzy­mom (w wóz­kach) oraz nie­peł­no­spraw­nym dotrzeć do miej­sca prze­cho­wy­wa­nia reli­kwii…

Kolejny krok w budowie Sanktuarium (maj 2017 r.)

Przez ostat­nie kil­ka tygo­dni, trwa­ją pra­ce nad wyla­niem, zewnętrz­nych scho­dów do Sanktuarium Krwi Chrystusa. Zobacz zdję­cia… Dziękuję wszyst­kim ofia­ro­daw­com za wkład w budo­wę. Podobne wpisy Przepoczwarzenie (Wielki Post 2017) Plan reko­lek­cji para­fial­nych 16 – 19 mar­ca 2017 Odpust Krwi Chrystusa (2017…

Wstawienie okien i inne drobne prace… (2012 r.)

Dokończyliśmy bar­dzo kosz­tow­ne pokry­cie świą­ty­ni dachem oraz zamknę­li­śmy kościół okna­mi. Niestety te inwe­sty­cje były bar­dzo kosz­tow­ne i obec­nie musi­my jesz­cze spła­cić te zain­we­sto­wa­ne fun­du­sze któ­re były wyda­ne ponad bie­żą­ce ofia­ry. Obecnie prze­pro­wa­dza­my mniej­sze pra­ce budow­la­ne oraz uzgad­nia­my z archi­tek­ta­mi wnę­trze Świątyni.