LITANIA DO KRWI CHRYSTUSA

LITANIA DO KRWI CHRYSTUSA

Kyrie ele­ison, Chryste ele­ison, Kyrie ele­ison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłu­chaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca
Przedwiecznego, wybaw nas!
Krwi Chrystusa, wcie­lo­nego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa nowego i wiecz­nego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy kona­niu w Ogrójcu
spły­wa­jąca na zie­mię,
Krwi Chrystusa, try­ska­jąca przy biczo­wa­niu,
Krwi Chrystusa, bro­cząca spod cier­nio­wej korony,
Krwi Chrystusa, prze­lana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zba­wie­nia.
Krwi Chrystusa, bez któ­rej nie ma prze­ba­cze­nia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczysz­czasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miło­sier­dzia.
Krwi Chrystusa, zwy­cię­ża­jąca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagro­żo­nych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pra­cu­ją­cych,
Krwi Chrystusa, pocie­cho pła­czą­cych,
Krwi Chrystusa, nadziejo poku­tu­ją­cych,
Krwi Chrystusa, otu­cho umie­ra­ją­cych,
Krwi Chrystusa, pokoju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecz­nego,
Krwi Chrystusa, wyba­wie­nie dusz z otchłani czyść­co­wej,
Krwi Chrystusa, wszel­kiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gła­dzisz grze­chy świata,
prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, który gła­dzisz grze­chy świata,
wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gła­dzisz grze­chy świata,
zmi­łuj się nad nami.

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
I uczy­ni­łeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któ­ryś Jednorodzonego Syna swego usta­no­wił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się prze­bła­gać, daj nam, pro­simy, god­nie czcić zapłatę naszego zba­wie­nia i dzięki niej dozna­wać obrony od zła docze­snego na ziemi, aby­śmy rado­wali się wie­ku­istym szczę­ściem w nie­bie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

Leave Comment