Dom pielgrzyma

Jeżeli jesteś zmę­czony miej­skim gwa­rem, nie panu­jesz nad wymy­ka­ją­cymi się z rąk spra­wami, odczu­wasz pra­gnie­nie ciszy, spo­koju, modli­twy, roz­mowy ducho­wej, rady kapłana — poszu­ku­jesz miej­sca, aby je spełnić.

Zapraszamy do Domu św. Wawrzyńca przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie na reko­lek­cje indy­wi­du­alne lub odpo­czy­nek duchowy z rodziną!

… Jego loka­li­za­cja sprzyja:

- spa­ce­rom — znaj­duje się na ubo­czu mia­sta, w malow­ni­czym tere­nie parku i lasu …

- modli­twie w kościele Sanktuaryjnym przed Relikwiami Krwi Chrystusa…

- głęb­szemu wnik­nię­ciu w sie­bie — poprzez roz­mowę i milczenie…

Szczegóły do uzgod­nie­nia z Przełożonym Domu.

Adres:

Misjonarze Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
tel. 34 362 08 00
e-mail: sw.wawrzyniec at cpps.pl