SANKTUARIUM KRWI CHRYSTUSA
ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
Wszelkie zgło­sze­nia auto­ka­ro­we i inne pro­szę kie­ro­wać:

  • tel.: +48 34 366 54 83 (pon. — pt. 8.00 — 14.30)
  • kom:. +48 538 380 488
  • e-mail: sanktuarium@cpps.pl

Numer kon­ta ban­ko­we­go Sanktuarium znaj­du­je się na stro­nie budo­wy Sanktuarium. (na ten numer kon­ta przyj­mu­je­my też wpła­ty za inten­cje mszal­ne, i msze św. wie­czy­ste)

Jest moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z noc­le­gu w Domu Rekolekcyjnym (Domu Pielgrzyma) przy Sanktuarium (tel.: 34 362 08 00)

Dojazd do Sanktuarium

  • DLA KIEROWCÓW: Kierować się dro­go­wska­za­mi: „Sanktuarium Krwi Chrystusa”. (w GPS wpi­sać św. Kaspra del Bufalo 1, a następ­nie po ośią­gnię­ciu tego adre­su jechać pro­sto do koń­ca uli­cą i wje­chać w bra­mę wjaz­do­wą i do góry na par­king)
  • auto­bus nr 10 w kie­run­ku Szpitala na Parkitce, wysiąść na przy­stan­ku (Wrocławska — przed­ostat­ni przy­sta­nek), następ­nie pie­szo Aleją Brzozową (ul. Bialska) ok. 1 km

Kontakt

Updated on 2017-06-14T14:33:59+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.