Prace przy nowej świątyni

Kiedy:
30 Wrzesień 2020@16:04 – 30 Listopad 2020@17:04

Z życia Sanktuarium Krwi Chrystusa Słowo Kustosza ! „Jesteśmy w cza­sach kie­dy Boska Krew musi oczy­ścić całą Ziemię”. (św. Kasper del Bufalo List  1309) Po dwu­na­stu latach nie­obec­no­ści w Częstochowie Opatrzność Boża ponow­nie skie­ro­wa­ła mnie poprzez prze­ło­żo­nych do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.…

XII Kasperiańskie Dni Młodych 2020

Kiedy:
20 Sierpień 2020@14:00 – 23 Sierpień 2020@13:30
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa, świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, Polska

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 20–23 sierp­nia 2020 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro”. Chcemy razem z nim spo­glą­dać na nie­spo­koj­ny świat ocza­mi wia­ry…

XI Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy:
15 Sierpień 2019 – 18 Sierpień 2019 całodniowy
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa, świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, Polska

Drodzy Młodzi! Zapraszamy na XI Kasperiańskie Dni Młodych. Tematem tego­rocz­nych dni będzie: „Kochaj i rób co chcesz”. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać…

X Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy:
16 Sierpień 2018 – 19 Sierpień 2018 całodniowy
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa, świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, Polska

Zapraszamy na X Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać…

Nowenna do Krwi Chrystusa

Kiedy:
22 Czerwiec 2018 – 30 Czerwiec 2018 całodniowy
Gdzie:
Cały Świat

Przed uro­czy­sto­ścią Krwi Chrystusa, 1 lip­ca. Chcemy wspól­nie łączyć się w modli­twie nie­zwy­kle sku­tecz­ną nowen­ną do Krwi Chrystusa. Będziemy modlić się w inten­cjach wszyst­kich uczest­ni­ków nowen­ny. W poda­nych inten­cjach ponad­to będzie­my modlić się pod­czas odpu­stu Krwi Chrystusa, 1 lip­ca 2018 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.…

1 2 3 9