Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl)

Wspólnota Przymierza Wojowników zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spotkanie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry chciał­by wejść na Drogę Odważnych.

Droga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i ducho­we­go. Pierwsze spo­tka­nie w śro­dę 30 listo­pa­da 2017 r.,  o godz. 19.00.

Takie spo­tka­nia będą odby­wa­ły się raz w mie­sią­cu u nas w Sanktuarium.

W pro­gra­mie:

  • 19.00 ado­ra­cja (moż­li­wość spo­wie­dzi);
  • 19.30 kon­fe­ren­cja;
  • 20.00 Eucharystia w męskim gro­nie.

Więcej infor­ma­cji u ks. Marcina oraz na wizy­tów­kach z tyłu kościo­ła i na stro­nie www.odwazni.pl

Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Drogi Odważnych. Jest to miej­sce tyl­ko dla męż­czyzn. Na każ­dy dzień jest przy­go­to­wa­na cie­ka­wa treść, w zależ­no­ści od dnia jest to kon­fe­ren­cja, sło­wo, świa­dec­two, wywiad, inspi­ru­ją­ce fil­my. Wystarczy tyl­ko kwa­drans dzien­nie, a sta­niesz się praw­dzi­wym naśla­dow­cą Chrystusa.

Comments:0