Plan Kolędy 2018 r.

08.01.2018 (ponie­dzia­łek) – od godz. 17.00
– Oławska 1a, 1b, 3a
– Oławska 3b, 5a, 5b
– Oławska 7a, 7b, 8

09.01.2018 (wto­rek) – od godz. 17.00
– Kielecka (od ul. Zakopiańskiej),
– Pabianicka,
– Jędrzejowska,
– Kutnowska (od ul. Wrocławskiej),
– Małopolska (domy jed­no­ro­dzin­ne)

10.01.2018 (śro­da) – od godz. 17.00
– Bialska (domy jed­no­ro­dzin­ne, od str. kaplicz­ki)
– Mazowiecka 93, 95,
– Opolska (od ul. Wrocławskiej),
– Wrocławska (od ul. Zakopiańskiej)
– Nyska,
– Łowicka

11.01.2018 (czwar­tek) – od godz. 17.00
– Małopolska 165

12.01.2018 (pią­tek) – od godz. 17.00 (w wer­sji wydru­ko­wa­nej była błęd­nie poda­na godzi­na 10.00)
– Małopolska 167

13.01.2018 (sobo­ta) – od godz. 10.00
– Zakopiańska (od ul. Wrocławskiej)
– Karaszewicza (od ul. Zakopiańskiej)

15.01.2018 (ponie­dzia­łek) – od godz. 17.00
– Dedala,
– Heraklesa

16.01.2018 (wto­rek) – od godz. 17.00
– Mazowiecka 92, 94a, 94b, 94c
– Mazowiecka 96a, 96b, 96c

17.01.2018 (śro­da) – od godz. 17.00
– Mazowiecka 98a, 98b
– Mazowiecka 111/113 m. 1–25
– Mazowiecka 111/113 m. 26–52

18.01.2018 (czwar­tek) – od godz. 17.00
– Bialska 140, 156

19.01.2018 (pią­tek) – od godz. 17.00
– Bialska 158, 162, 164

20.01.2018 (sobo­ta) – od godz. 10.00
– Ukryta (od ul. Zakopiańskiej)
– Kaspra (od stro­ny lasu)

Dni 22 i 23 stycz­nia 2018 r. są zare­zer­wo­wa­ne dla tej rodzi­ny, któ­rej wyzna­czo­ny wyżej ter­min nie odpo­wia­da.

W celu usta­le­nia kon­kret­nej godzi­ny wizy­ty dusz­pa­ster­skiej pro­szę o kon­takt z ks. Proboszczem pod nr tel.: 538–380-488.

Comments:0