Kolejny krok w budowie Sanktuarium (maj 2017 r.)

Przez ostat­nie kil­ka tygo­dni, trwa­ją pra­ce nad wyla­niem, zewnętrz­nych scho­dów do Sanktuarium Krwi Chrystusa. Zobacz zdję­cia…

Dziękuję wszyst­kim ofia­ro­daw­com za wkład w budo­wę.