Jezus przelewa Krew podczas ukoronowania cierniem

Przywódcy żydowscy żądają od Piłata, aby skazał Jezusa na ukrzyżowanie. Ukoronowanie cierniem staje się najbardziej ekspresywnym momentem w całym objawieniu. Jezus jest wyśmiany, jednakże prawdziwie jest Królem; jest wyśmiany, ponieważ Jego Królewskość jest „inna” niż ta z tego świata.

Z Ewangelii św. Jana (J 19, 2-5)

Żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek».

 

Komentarz

Scenę ukoronowania cierniem Jezusa i wyśmiania Go, jako „króla”, Jan Ewangelista umieszcza w centrum procesu, w taki sposób, w którym Jezus jest ukazany jako prawdziwy Król.

Piłat po raz kolejny stwierdza, że nie znalazł w Nim żadnej winy, zasługującej na skazanie Jezusa na śmierć i ukazuje Go ludowi: Oto człowiek. Ta wypowiedź Piłata o Jezusie poranionym, z koroną cierniową na głowie i w płaszczu purpurowym, mogłaby wskazywać na pogardę wobec tej „biednej ofiary”. Ale może również posiadać inne znaczenie: normalnie „nowy król” był przedstawiany poddanym, jako ubrany w szaty królewskie, wypowiadano imię króla, a lud wznosił okrzyki aprobaty.

Myślą przewodnią naszego rozumowania i działania jest nie tyle ewangelia, co Osoba, którą ta ewangelia przepowiada. Chrystus, nasz Niebiański Król, jest w nas obecny i nasza relacja z Nim ma się opierać na prawdziwym poddaniu się Mu, jako Królowi. On, słońce naszej duszy, upiększa nas swoją czystością i swoim blaskiem. W ten sposób Jego Królewska godność staje się dla nas bodźcem do podążania za Nim wszędzie i naśladowania Go we wszystkim.

Z „Komentarza do ewangelii św. Jana” św. Augustyna, biskupa (homilia 116)

Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». Oto dowód na to, że nie dokonało się bez wiedzy Piłata to, co żołnierze uczynili Jezusowi, zarówno to, co było im zlecone, jak i to, na co im pozwolono. Stało się to z tego powodu, jak już powiedzieliśmy, że nieprzyjaciele Jezusa zasmakowali w rozkoszowaniu się tymi wszystkimi wyrządzanymi zniewagami i nie zaspokoili ostatecznie swej żądzy krwi.

Jezus wychodzi przed lud w koronie cierniowej i zhańbiony. Piłat mówi do nich: Oto człowiek!, jakby chciał powiedzieć: chociaż jesteście zawistni wobec króla, oszczędźcie Go, teraz, kiedy widzicie Go tak poniżonym; został ubiczowany, został ukoronowany cierniem, odziany w hańbiący strój, został wyśmiany obelżywymi krzykami, spoliczkowany; zawrzała hańba, rozpala się nienawiść.

Comments:0