24h dla Pana w Częstochowie (9–10 marca 2018)

Odpowiadając na wezwa­nie papie­ża Franciszka, któ­ry w Orędziu na Wielki Post 2018 r. zachę­cał, „by sakra­ment pojed­na­nia był spra­wo­wa­ny w kon­tek­ście ado­ra­cji eucha­ry­stycz­nej”, archi­die­ce­zja czę­sto­chow­ska przy­łą­cza się do świa­to­wej ini­cja­ty­wy modli­tew­nej „24 godzi­ny dla Pana”. W tym roku potrwa ona od 9 do…

3 marca 2018 — informacje dla pielgrzymów

Drodzy Pielgrzymi! 3 mar­ca 2018 r. bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa będzie moż­li­we tyl­ko w nastę­pu­ją­cych godzi­nach: 8.00 — 11:30. oraz 13:45 — 15:30. W pozo­sta­łych godzi­nach w sank­tu­arium ma pro­gram gru­pa Apostolat „Złota Róża”. Przepraszamy za utrud­nie­nia. Podobne wpisy 24h dla Pana…

Adoracja i uwielbienie Krwi Chrystusa — czwartek 22 lutego 2018

Krew Zbawiciela przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cie­le­snej. Zapraszamy na Mszę św. ku czci Krwi Chrystusa, ado­ra­cję, uwiel­bie­nie Krwi Chrystusa, i indy­wi­du­al­ne Błogosławieństwo reli­kwią Krwi Chrystusa. Termin: 22.02.2018, Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie…

Wielkipost 2018 r. — nabożeństwa

14 lute­go — Środa Popielcowa, Msza św. o godz. 18.00 Droga Krzyżowa w każ­dy pią­tek, o godz. 18.00 Gorzkie Żale w każ­dą Niedzielę o godz. 17.30 Katechezy dla doro­słych, od 19 lute­go 2018 r. w każ­dy ponie­dzia­łek i czwar­tek o godz. 19.00 Zachęcamy do codzien­nych posta­no­wień i wyzwań, jakie znaj­dzie­my na spe­cjal­nej Zdrapce Wielkopostnej. Będzie…

1 2 3 4 5 9