26.09.2020 rok obłóczyny i pierwsza profesja Br. Piotra S.

  PAN POWOŁAŁ, KOŚCIÓŁ USTANOWIŁ, JESTEM MISJONARZEM! „Prosim, słu­dzy łask nie­god­ni, wspo­móż, obmyj grzech, co pla­mi, gdyś odku­pił nas od zbrod­ni, dro­giej swo­jej Krwi stru­ga­mi” (hymn „Te Deum”) Tymi sło­wa­mi, dla mnie bar­dzo waż­ny­mi, chcę roz­po­cząć moją krót­ką reflek­sję… W…

Oglądaj i uczestnicz w nabożeństwach w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie cpps

Link kon­tak­to­wy: Od jutra czy­li od 24.12.2020  moż­na brać udział w nabo­żeń­stwach pro­wa­dzo­nych w naszym Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie przez inter­net na żywo zapra­sza­my całą Wspólnotę Krwi Chrystusa i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ! Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem i naj­lep­szy­mi życze­nia­mi świą­tecz­ny­mi na Boże Narodzenie ks. Bogusław…

1 2