Msze święte wieczyste

W roku 1886 papież Leon XIII usta­no­wił swo­im bło­go­sła­wień­stwem „Krąg Mszy Świętych Wieczystych”, któ­ry jest gro­nem dobro­czyń­ców, wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Misjonarzy Krwi Chrystusa. Kapłani – jako dzięk­czy­nie­nie za to wspar­cie – odpra­wia­ją każ­de­go dnia, w róż­nych miej­scach świa­ta, msze św. w inten­cji wszyst­kich…

Prace przy budowie Świątyni Krwi Chrystusa XI.2020

Prace wyko­ny­wa­ne przy nowym koście­le Sanktuarium Krwi Chrystusa od wrze­śnia do listo­pa­da 2020 roku. Przygotowanie do ogro­dze­nia tere­nu budo­wy, zało­że­nie oświe­tle­nia zewnętrz­ne­go i moni­to­rin­gu, porząd­ko­wa­nie dzia­łek przy­le­głych do nowe­go kościo­ła, wokół nowe­go kościo­ła i Domu Misyjnego. Oprócz tego trwa­ją pra­ce przy wybo­rze…