Obecny stan budowy Sanktuarium

Osoby pra­gną­ce wes­przeć budo­wę Świątyni Krwi Chrystusa mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:
BENEFICJENT:

ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18
42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA

nr IBAN:

  • (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581
  • (USD) PL 39 1240 1213 1787 0010 2850 0589
  • (EUR) PL 08 1240 1213 1978 0010 2850 0521

Nazwa ban­ku (Bank name):
BANK PEKAO SA UL. GRZYBOWSKA 53/57
00–950 WARSZAWA
POLSKA

SWIFT CODE: PKOPPLPW

  • Na te kon­to ban­ko­we przyj­mu­je­my też wpła­ty za inten­cje mszal­ne, i msze wie­czy­ste. W spra­wie Mszy św. moż­na uzy­skać wię­cej infor­ma­cji dzwo­niąc na numer sta­cjo­nar­ny.

Tablice fundacyjne

Serdecznie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspar­li budo­wę Sanktuarium poprzez wyku­pie­nie tabli­cy fun­da­cyj­nej.

Zobacz ile tablic zosta­ło ufun­do­wa­nych

 

Księga Fundatorów
Tablica do Świątyni
Kamień Węgielny

Budowa Świątyni Krwi Chrystusa

Updated on 2017-06-14T14:33:48+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.