Przelanie Krwi Chrystusa pod­czas Drogi Krzyżowej

Modlitwa przed nowym budu­ją­cym się kościołem-Sanktuarium Krwi Chrystusa

 

Obecny stan budowy Sanktuarium

Prace wyko­ny­wa­ne przy nowym koście­le Sanktuarium Krwi Chrystusa od wrze­śnia do listo­pa­da 2020 roku. Przygotowanie do ogro­dze­nia tere­nu budo­wy, zało­że­nie oświe­tle­nia zewnętrz­ne­go i moni­to­rin­gu, porząd­ko­wa­nie dzia­łek przy­le­głych do nowe­go kościo­ła, wokół nowe­go kościo­ła i Domu Misyjnego. Oprócz tego trwa­ją pra­ce przy wybo­rze odpo­wied­nich firm do remon­tu dachu kościo­ła, mon­ta­żu żalu­zji na wie­rzy, napra­wy zepsu­tych okien i ich uszczel­nie­nia, a przede wszyst­kich pla­no­wa­nych robót murar­skich.

Pozdrawiam z podzię­ko­wa­niem za modli­twę i wszel­kie ofia­ry na budo­wę.                              ks. Kustosz Bogusław Witkowski CPPS

Osoby pra­gną­ce wes­przeć budo­wę Świątyni Krwi Chrystusa mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:
BENEFICJENT:

ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18
42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA

nr IBAN:

  • (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581
  • (USD) PL 39 1240 1213 1787 0010 2850 0589
  • (EUR) PL 08 1240 1213 1978 0010 2850 0521

Nazwa ban­ku (Bank name):
BANK PEKAO SA UL. GRZYBOWSKA 53/57
00–950 WARSZAWA
POLSKA

SWIFT CODE: PKOPPLPW

  • Na te kon­to ban­ko­we przyj­mu­je­my też wpła­ty za inten­cje mszal­ne, i msze wie­czy­ste. W spra­wie Mszy św. moż­na uzy­skać wię­cej infor­ma­cji dzwo­niąc na numer sta­cjo­nar­ny.

Tablice fundacyjne

Serdecznie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspar­li budo­wę Sanktuarium poprzez wyku­pie­nie tabli­cy fun­da­cyj­nej.

Zobacz ile tablic zosta­ło ufun­do­wa­nych

 

Księga Fundatorów
Tablica do Świątyni
Kamień Węgielny

Budowa Świątyni Krwi Chrystusa

Updated on 2020-11-20T12:13:26+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.