Krew Zbawiciela

Nasze Sanktuarium słynie z Relikwii Krwi Chrystusa. Krew Chrystusa jest szczególnym znakiem Bożej miłości do każdego człowieka, jest wyrazem godności każdej osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci.

Modlitwa i adoracja Krwi Jezusa, przybliża nam śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tajemnica cierpienia Jezusa i przelanej Krwi wzywa nas do pojednania się z Bogiem i przebaczenia każdej osobie.

Krew Zbawiciela przyczynia się do naszego uwolnienia od każdego grzechu oraz uzdrowienia każdej naszej rany duchowej i cielesnej.

Słudzy Bożej miłości

Misjonarze Krwi Chrystusa posługujący w Sanktuarium poprzez rozmowę, spowiedź świętą, prowadzone rekolekcje dają świadectwo o nieskończonym miłosierdziu Bożym.

Wspólna modlitwa i adoracja przed Relikwią Krwi Pańskiej umacnia wiarę pielgrzymów, otwiera ludzkie serca na łaskę nawrócenia i pojednania się z Bogiem.

Indywidualne błogosławieństwo Relikwią staje się przyjściem samego Chrystusa z darem bezinteresownej miłości do ludzkiego serca.

Krew Chrystusa przyczynia się do naszego oczyszczenia, uzdrowienia i uświęcenia.

W pobliżu Jasnej Góry

Sanktuarium Krwi Chrystusa położone jest w niedalekiej odległości od Jasnej Góry (ok. 4km). Wiele pieszych pielgrzymek ceni sobie możliwość przejścia unikalną Aleją Brzozową, która łączy te dwa sanktuaria w Częstochowie.

Ostatnie wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

Cze
22
śr
2016
Nowenna do Krwi Chrystusa @ Cały Świat
Cze 22 – Cze 30 całodniowy
Nowenna do Krwi Chrystusa @ Cały Świat

Nowenna do Krwi Chry­stusa (9 dniowa, w inten­cjach osób, które modlą się razem z nami; także przez internet…) przed uroczystością Najświętszej Krwi Chrystusa – 1 lipca

(odma­wia się przez 9 dni w połą­cze­niu z inną modli­twą do Krwi Chry­stusa np. lita­nią do Krwi Chry­stusa)

Panie Jezu Chryste,kiedy w czter­dzie­ści dni po swoim zmar­twych­wsta­niu wra­ca­łeś do Ojca, kaza­łeś swoim uczniom, razem zgro­ma­dzo­nym, ocze­ki­wać na zesła­nie Ducha Świę­tego. Przez dzie­więć dni trwali na modli­twie, aby otrzy­mać dar ponad wszyst­kie dary, aby stać się praw­dzi­wymi Apo­sto­łami. Ufa­jąc, że i nam dzi­siaj udzie­lisz swo­ich darów i bło­go­sła­wień­stwa, pro­simy Cię:

Oświeć nasz rozum i oczyść serce, aby­śmy dobrze umieli się modlić. Jak Apo­sto­łom, udziel i nam łaski trwa­nia na modli­twie wraz z Maryją. Ona jest prze­cież Słu­żeb­nicą Pań­ską i „Wszech­mocą błagającą”.

Panie, Ty powie­dzia­łeś: „pro­ście, a będzie wam dane; szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie; kołacz­cie, a otwo­rzą wam”. Zachę­ceni Twoim sło­wem, przy­cho­dzimy dzi­siaj do Cie­bie, aby z ufno­ścią przed­sta­wić ci nasze prośby.

(chwila ciszy)

Jezu, ufamy Two­jej miło­ści i Two­jemu miło­sier­dziu, które oka­za­łeś nam przez swoją naj­droż­szą Krew. Zawsze z cier­pli­wo­ścią pochy­la­łeś się nad bied­nymi i cho­rymi, nad wzgar­dzo­nymi i grzesz­ni­kami. Jak otar­łeś łzy wdowy z Nain, wysłu­cha­łeś prośby set­nika i nagro­dzi­łeś ufność Marty, tak i nas obdarz rado­ścią dozna­nej od Cie­bie pomocy.

Lecz jeśli nasze pra­gnie­nia nie są zgodne z Twoją wolą, umoc­nij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się sta­nie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje plany wzglę­dem nas są naj­lep­sze, choć nie zawsze je rozumiemy.

Dzię­ku­jemy Ci już teraz za to w wszystko, co dla nas przy­go­to­wa­łeś, bo Ty jesteś Miło­ścią, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopusz­czasz, służy nam dla naszego uświęcenia.

Amen.

Lita­nia do Naj­droż­szej Krwi Chrystusa

Kyrie, elej­son. Chry­ste, elej­son. Kyrie, elej­son.
Chry­ste, usłysz nas. Chry­ste, wysłu­chaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu, Odku­pi­cielu świata, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmi­łuj się nad nami.

Krwi Chry­stusa, Jed­no­ro­dzo­nego Syna Ojca Przed­wiecz­nego, wybaw nas.
Krwi Chry­stusa, wcie­lo­nego Słowa Bożego,
Krwi Chry­stusa, nowego i wiecz­nego Przy­mie­rza,
Krwi Chry­stusa, przy kona­niu w Ogrójcu spły­wa­jąca na zie­mię,
Krwi Chry­stusa, try­ska­jąca przy biczo­wa­niu,
Krwi Chry­stusa, bro­cząca spod cier­nio­wej korony,
Krwi Chry­stusa, prze­lana na krzyżu,
Krwi Chry­stusa, zapłato naszego zba­wie­nia,
Krwi Chry­stusa, bez któ­rej nie ma prze­ba­cze­nia,
Krwi Chry­stusa, która poisz i oczysz­czasz dusze w Eucha­ry­stii,
Krwi Chry­stusa, zdroju miło­sier­dzia,
Krwi Chry­stusa, zwy­cię­ża­jąca złe duchy,
Krwi Chry­stusa, męstwo Męczen­ni­ków,
Krwi Chry­stusa, mocy Wyznaw­ców,
Krwi Chry­stusa, rodząca Dzie­wice,
Krwi Chry­stusa, ostojo zagro­żo­nych,
Krwi Chry­stusa, ochłodo pra­cu­ją­cych,
Krwi Chry­stusa, pocie­cho pła­czą­cych,
Krwi Chry­stusa, nadziejo poku­tu­ją­cych,
Krwi Chry­stusa, otu­cho umie­ra­ją­cych,
Krwi Chry­stusa, pokoju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chry­stusa, zadatku życia wiecz­nego,
Krwi Chry­stusa, wyba­wie­nie dusz z otchłani czyść­co­wej,
Krwi Chry­stusa, wszel­kiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gła­dzisz grze­chy świata, prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, który gła­dzisz grze­chy świata, wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gła­dzisz grze­chy świata, zmi­łuj się nad nami.

K. Odku­pi­łeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczy­ni­łeś nas kró­le­stwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszech­mo­gący, wieczny Boże, Ty Jed­no­ro­dzo­nego Syna swego usta­no­wi­łeś Odku­pi­cie­lem świata i Krwią Jego dałeś się prze­bła­gać, † daj nam, pro­simy, god­nie czcić zapłatę naszego zbawie­nia i dzięki niej dozna­wać obrony od zła docze­snego na ziemi, * aby­śmy wie­ku­istym szczę­ściem rado­wali się w nie­bie. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

Lip
30
sob
2016
Światowe Dni Młodych z Misjonarzami Krwi Chrystusa @ Campus Misericordiae
Lip 30@08:00 – Lip 31@22:30
Światowe Dni Młodych z Misjonarzami Krwi Chrystusa @ Campus Misericordiae | Kraków | małopolskie | Polska

Zapraszamy na wspólny wyjazd na Światowe Dni Młodych do Krakowa. Chcemy wziąć udział w czuwaniu z młodymi z całego świata razem z papieżem Franciszkiem na Campus Misericordiae.

Wyjazd z Częstochowy jest w sobotę 30 lipca. Spotkanie z Ojcem Świętym będzie trwało przez sobotę i zakończy się w niedzielę Mszą Świętą.

Koszt: 250 zł (pakiet pielgrzyma 150 zł, fundusz solidarnościowy 50 zł, przejazd 50 zł).

Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy do 15 czerwca.

Zgłoszenia prosimy kierować:
na kdm@odkupieni.pl,
do ks. Łukasza Tarnowskiego CPPS: lukasz@odkupieni.pl,
do ks. Damiana CPPS: bratrewelka@tlen.pl
do 15 czerwca.
W zgłoszeniu podajemy swoje imię, nazwisko, pesel, adres.

Kalendarz

Zgłoś pielgrzymkę

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przyjazdu. Ułatwi nam to organizację grup pielgrzymujących do naszego Sanktuarium

 • +48 (34) 366 54 83
 • +48 668 402 288 (w godz. 7.00 – 15.00)
 • +48 (34) 362 08 00 (tel. do Domu Rekolekcyjnego)

Nabożeństwa

Msze Święte

 • niedziela i święta – 9.00, 11.00 i 18.00
 • święta zniesione i dni powszednie – 17.30

Na co dzień

 • Możliwość modlitwy przed Relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzymania Nim błogosławieństwa indywidualnego. Od godz. 8.00 do 17.30.
 • Odsłonięcie relikwiarza i możliwość Adoracji Krwi Chrystusa (pn. – sob. 17.00 – 17.30; niedziela 17.30 – 18.00)

Co tydzień

 • Nabożeństwo do Krwi Chrystusa z indywidualnym błogosławieństwem  Relikwiarzem w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 17.30

Co miesiąc

 • w każdą III niedzielę miesiąca (oprócz maja, czerwca i grudnia)
 • Procesyjna Droga Krwi Chrystusa o 14.30
 • 16.00 Eucharystia ze szczególną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, a po Mszy św., indywidualne błogosławieństwo Relikwiarzem

Boska Krew oczyszcza

Żyjemy w czasach, kiedy to Boska Krew musi oczyścić całą ziemię

Jezus jest ze mną

Wyobrażaj sobie, że Jezus poprzedza cię w każdej rzeczy ze swym Krzyżem i z Kielichem, z którego daje ci pić kroplę po kropli

Ufność

Módl się nieustannie i miej zawsze odwagę dzięki zasługom Najdroższej Krwi Chrystusa

Tysiąc języków

Chciałbym mówić tysiącami języków, aby orędzie Krwi Chrystusa dotarło do wszystkich narodów

„Kropla duchowości Krwi Chrystusa”

Jest to tłumaczenie krótkich opracowań naszego misjonarza z Prowincji Włoskiej, wybitnego teologa naszej duchowości, ks. Tullio Veglianti, C.PP.S. z książeczki pt. „Il Sangue di Cristo – mese di luglio”. Każdy artykuł zawiera: fragment z Pisma św., komentarz ks. Tullio oraz fragment z różnych dzieł Ojców Kościoła i świętych.

Poszczególne artykuły stanowią zaledwie pewien zarys, szkic naszej duchowości i są podane w dosyć skondensowany sposób, ale z drugiej strony zachęcają do dalszych poszukiwań i osobistej refleksji na temat duchowości Krwi Chrystusa.

Artykuły będą ukazywać się regularnie co tydzień, w każdą niedzielę.

Wspomóż budowę Sanktuarium

Osoby posługujące w Sanktuarium

ks. Sebastian Pięta CPPS

KsSebastian_m1
Kustosz sanktuarium, proboszcz

ks. Henryk Czubat CPPS

ksHenryk_m1
spowiednik

br. Kazimierz Otmianowski CPPS

brat zakonny

br. Leonard Wąsik CPPS

brat zakonny

Iwona Łucka

budowa świątyni, kancelaria

ks. Damian Siwicki CPPS

przełożony domu rekolekcyjnego

ks. Łukasz Tarnowski CPPS

Informacje

Updated on 2015-09-19T20:34:42+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.