Krew Zbawiciela

Nasze Sanktuarium sły­nie z Relikwii Krwi Chrystusa. Krew Chrystusa jest szcze­gól­nym zna­kiem Bożej miło­ści do każ­de­go czło­wie­ka, jest wyra­zem god­no­ści każ­dej oso­by ludz­kiej od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci.

Słudzy miłosierdzia

Misjonarze Krwi Chrystusa posłu­gu­ją­cy w Sanktuarium poprzez roz­mo­wę, spo­wiedź świę­tą, pro­wa­dzo­ne reko­lek­cje dają świa­dec­two o nie­skoń­czo­nym miło­sier­dziu Bożym.

W pobliżu Jasnej Góry

Sanktuarium Krwi Chrystusa poło­żo­ne jest w nie­da­le­kiej odle­gło­ści od Jasnej Góry (ok. 4km). Wiele pie­szych piel­grzy­mek ceni sobie moż­li­wość przej­ścia uni­kal­ną Aleją Brzozową, któ­ra łączy te dwa sank­tu­aria — sank­tu­arium Maryjne i sank­tu­arium w Częstochowie.

Modlitwa i ado­ra­cja Krwi Jezusa, przy­bli­ża nam śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chrystusa. Tajemnica cier­pie­nia Jezusa i prze­la­nej Krwi wzy­wa nas do pojed­na­nia się z Bogiem i prze­ba­cze­nia każ­dej oso­bie.

Krew Zbawiciela przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cie­le­snej.

Wspólna modli­twa i ado­ra­cja przed Relikwią Krwi Pańskiej umac­nia wia­rę piel­grzy­mów, otwie­ra ludz­kie ser­ca na łaskę nawró­ce­nia i pojed­na­nia się z Bogiem.

Indywidualne bło­go­sła­wień­stwo Relikwią sta­je się przyj­ściem same­go Chrystusa z darem bez­in­te­re­sow­nej miło­ści do ludz­kie­go ser­ca.

Krew Chrystusa przy­czy­nia się do nasze­go oczysz­cze­nia, uzdro­wie­nia i uświę­ce­nia.

Ostatnie wydarzenia

 

Najbliższe wydarzenia

Lip
27
wt.
2021
Rekolekcje Rodzin
Lip 27@17:00 – Sie 1@13:00

Serdecznie zapra­szam na:

Serdecznie zapra­szam na:

Rekolekcje Rodzin

Termin: 27.07–01.08.2021 r. 

Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar,

Temat reko­lek­cji: Św. Józef wzór ojca i męża w rodzi­nie

Słowo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu”.
(Joz 24,15)

Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Termin zgło­szeń: do 20.07.2021 z przed­pła­tą 200 zł. od oso­by

Jeżeli po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgłoszenia przez tele­fon: 694451259 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; Ofiara: 400 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 200 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 400 zł. Możliwość uczest­ni­cze­nia w reko­lek­cjach bez noc­le­gu: ofia­ra 200 zł od oso­by. Dzieci od 6–11 roku życia 100 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 200 zł. (Uwaga ! Ofiary ule­gły zmia­nie ze wzglę­dy na pod­wyż­ki cen żyw­no­ści, prą­du, gazu, pali­wa, reko­lek­cje trwa­ją 5 peł­nych dni ).

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, jeśli obostrze­nia sani­tar­ne nie będą mówi­ły coś inne­go !

Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi jeśli będzie to moż­li­we (epi­de­mia) :

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić.

Opieka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą :

a. czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15

b. 19.00–19.30–22.00

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny !

W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps  

Konto Domu: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps

Plan Rekolekcji Rodzin

wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą

27.07–01.08. 2021 r.

Częstochowa,Sanktuarium Krwi Chrystusa

Temat reko­lek­cji: Św. Józef wzór ojca i męża w rodzi­nie

Słowo Życia: Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca…” ».”(Mt 18,19–20)

Wtorek 27.07.21 r. Przyjazd.

Temat: Po co reko­lek­cje?

18.00 Kolacja

19.00 Spotkanie inte­gra­cyj­ne w auli dla wszyst­kich

20.00 Eucharystia-Kościół

21.15 Konferencja wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogusław Witkowski CPPS1)

(dzie­ci w tym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do snu, lub są z opie­ku­na­mi)

23.00 Cisza noc­na!!

Środa 28.07.21 r.

Temat: Św. Józef czło­wiek prawy(sprawiedliwy)

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja I:

10.30 Czas pytań i dys­ku­sji

11.00 Warsztaty:

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gość­mi

18.30 Kolacja

19.30 Nabożeństwo Pokutne ( pojednania)Kościół

20.00 Adoracja-okazja do Sakramentu Pokuty

20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu

23.00 Zakończenie Adoracji z bło­go­sła­wień­stwem Najśw. Sakramentem rodzin

Cisza Nocna !

Czwartek 29.07.21 r.

Temat: Św. Józef Ojciec posłuszny(posłuszeństwo wia­ry)

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja(Kościół) III:

10.30 Czas pytań i dys­ku­sji

11.00 Warsztaty:

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.00 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gość­mi

18.00 Kolacja

19.00 Konferencja(Kościół) V: Wspólnota Sychar kon­fe­ren­cja świa­dec­twa2

20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu

21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Chętnych- oka­zja do Sakramentu Pokuty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi

23.00 Zakończenie Adoracji — Cisza Nocna !!

Piątek 30.07.21 r.

Temat: Św. Józef straż­nik czy­sto­ści

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja(Kościół) VI: „Czystość głów­ną siłą budu­ją­ca trwa­łe rela­cje” Maria Waldemar Tlaga 3

10.30 Czas pytań i dys­ku­sji

11.15 Konferencja(Kościół) VII: ”Czystość rela­cji warun­kiem trwa­łe­go wzro­stu miło­ści mał­żeń­skiej” Maria Waldemar Tlaga

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gość­mi

18.30 Kolacja

19.30 Konferencja(Kościół) VIII: Godzina pytań –spo­tka­nie z ks. Bogusławem cpps , PP. Tlaga.

20.15 Czas pytań i dys­ku­sji

20.30 Przygotowanie dzie­ci młod­szych do snu

Dzieci star­sze i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodzi­ców.

21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Chętnych- oka­zja do Sakramentu Pokuty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi

23.00 Zakończenie Adoracji — Cisza Nocna !!

Sobota 31.07.21 r. Dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń mał­żeń­skich.

Temat: Św. Józef ojciec i czło­wiek pracy(wychowawca do pra­cy)

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja(Kościół) IX: Ks. Bogusław Witkowski cpps

10.30 Czas pytań i dys­ku­sji

11.15 Wspólne spo­tka­nie w gru­pach

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół(Odnowienie Przyrzeczeń małżeńskich- w kapli­cy domo­wej

13.15 Obiad

17.00 Spotkanie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie miste­riów

18.00 Kolacja

19.00 Spotkanie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie miste­riów

Dzieci i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodzi­ców.

20.00 Pogodny wie­czór, przed­sta­wie­nie miste­riów

23.00 Cisza Nocna !!

Niedziela 01.08.21 r. Zakończenie reko­lek­cji, wysła­nie na misję.

7.30 Pobudka

8.15 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy.

8.30 Śniadanie

10.00 Wymiana doświad­czeń rodzi­ców (aula)

12.30 Eucharystia(Kościół) z bło­go­sła­wień­stwem dzie­ci

13.30 Obiad i zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

1 Misjonarz Krwi Chrystusa

2 Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar

3 Poradnictwo rodzin­ne Gdańsk Oliwa

Kliknij aby przejść do kalen­da­rza

Zgłoś pielgrzymkę


Bardzo pro­si­my o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie swo­je­go przy­jaz­du. Ułatwi nam to orga­ni­za­cję grup piel­grzy­mu­ją­cych do nasze­go Sanktuarium.
 • +48 (34) 366 54 83 (pon. — pt. 8.00 — 15.00)
 • +48 538 380 488
 • +48 (34) 362 08 00 (tel. do Domu Rekolekcyjnego)

Nabożeństwa

Msze Święte

 • nie­dzie­la i świę­ta – 9.00, 11.00 i 18.00
 • świę­ta znie­sio­ne i dni powsze­dnie – 17.30

Na co dzień

 • Możliwość modli­twy przed Relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzy­ma­nia Nim bło­go­sła­wień­stwa indy­wi­du­al­ne­go. Od godz. 8.00 do 17.30.
 • Odsłonięcie reli­kwia­rza i moż­li­wość Adoracji Krwi Chrystusa (pn. – sob. 17.00 – 17.30; nie­dzie­la 17.30 – 18.00)

Co tydzień

 • Nabożeństwo do Krwi Chrystusa z indy­wi­du­al­nym bło­go­sła­wień­stwem Relikwiarzem w każ­dy czwar­tek po Mszy św. o godz. 17.30
 • W każ­dy pią­tek od 18.00 godzin­na Adoracja Najświętszego Sakramentu (a w cza­sie Wielkiego Postu, Droga Krzyżowa)

Co miesiąc

 • w każ­dą III nie­dzie­lę mie­sią­ca (oprócz maja, czerw­ca i grud­nia)
  • 14.30 Procesyjna Droga Krwi Chrystusa
  • 16.00 Eucharystia ze szcze­gól­ną modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, a po Mszy św., indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiarzem

Informacje z parafii św. Kaspra

Przejdź do stro­ny para­fial­nej

Kropla duchowości Krwi Chrystusa”

Jest to tłu­ma­cze­nie krót­kich opra­co­wań nasze­go misjo­na­rza z Prowincji Włoskiej, wybit­ne­go teo­lo­ga naszej ducho­wo­ści, ks. Tullio Veglianti, C.PP.S. z ksią­żecz­ki pt. „Il Sangue di Cristo – mese di luglio”. Każdy arty­kuł zawie­ra: frag­ment z Pisma św., komen­tarz ks. Tullio oraz frag­ment z róż­nych dzieł Ojców Kościoła i świę­tych.

Poszczególne arty­ku­ły sta­no­wią zale­d­wie pewien zarys, szkic naszej ducho­wo­ści i są poda­ne w dosyć skon­den­so­wa­ny spo­sób, ale z dru­giej stro­ny zachę­ca­ją do dal­szych poszu­ki­wań i oso­bi­stej reflek­sji na temat ducho­wo­ści Krwi Chrystusa.

Boska Krew oczyszcza

Żyjemy w cza­sach, kie­dy to Boska Krew musi oczy­ścić całą zie­mię

św. Kasper del Bufalo

Jezus jest ze mną

Wyobrażaj sobie, że Jezus poprze­dza cię w każ­dej rze­czy ze swym Krzyżem i z Kielichem, z któ­re­go daje ci pić kro­plę po kro­pli

św. Kasper del bufa­lo

Ufność

Módl się nie­ustan­nie i miej zawsze odwa­gę dzię­ki zasłu­gom Najdroższej Krwi Chrystusa

św. Kasper del Bufalo

Tysiąc języków

Chciałbym mówić tysią­ca­mi języ­ków, aby orę­dzie Krwi Chrystusa dotar­ło do wszyst­kich naro­dów

św. Kasper del Bufalo

Wspomóż budowę Sanktuarium

Osoby posługujące w Sanktuarium

ks. Bogusław Witkowski CPPS

Kustosz sank­tu­arium

ks. Łukasz Tarnowski CPPS

pro­boszcz

ks. Henryk Czubat CPPS

reko­lek­cjo­ni­sta, spo­wied­nik

ks. Ignacy Jakubiak CPPS

prze­ło­żo­ny domu reko­lek­cyj­ne­go, reko­lek­cjo­ni­sta

br. Leonard Wąsik CPPS

brat zakon­ny

Iwona Łucka

budo­wa świą­ty­ni, kan­ce­la­ria

Informacje

Updated on 2021-05-14T22:28:50+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.