Krew Zbawiciela

Nasze Sanktuarium sły­nie z Relikwii Krwi Chrystusa. Krew Chrystusa jest szcze­gól­nym zna­kiem Bożej miło­ści do każ­de­go czło­wie­ka, jest wyra­zem god­no­ści każ­dej oso­by ludz­kiej od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci.

Odpust Krwi Chrystusa i festyn 2017

 

[/wm_text_block][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_container=„1”][vc_column width=„1/2” class=„no-margin” bg_image=„http://www.sanktuarium.cpps.pl/sanktuarium-img/oczyszczenie_by_USAID_IMAGES_b.jpg”][/vc_column][vc_column width=„1/2” class=„no-margin p6c”][wm_text_block]

Modlitwa i ado­ra­cja Krwi Jezusa, przy­bli­ża nam śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chrystusa. Tajemnica cier­pie­nia Jezusa i prze­la­nej Krwi wzy­wa nas do pojed­na­nia się z Bogiem i prze­ba­cze­nia każ­dej oso­bie.

Krew Zbawiciela przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cie­le­snej.[/wm_text_block][/vc_column][/vc_row] [vc_row disable_container=„1”][vc_column width=„1/2” class=„no-margin ali­gn­ri­ght” bg_image=„http://www.sanktuarium.cpps.pl/sanktuarium-img/Misjonarze-Krwi-Chrystusa.jpg”][/vc_column][vc_column width=„1/2” class=„no-margin p6c”]

Słudzy Miłosierdzia

[wm_text_block]

Misjonarze Krwi Chrystusa posłu­gu­ją­cy w Sanktuarium poprzez roz­mo­wę, spo­wiedź świę­tą, pro­wa­dzo­ne reko­lek­cje dają świa­dec­two o nie­skoń­czo­nym miło­sier­dziu Bożym.

[/wm_text_block][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_container=„1”][vc_column width=„1/2” class=„no-margin” bg_image=„http://www.sanktuarium.cpps.pl/sanktuarium-img/rece-jednosc_by-sa_amishsteve_b.jpg”][/vc_column][vc_column width=„1/2” class=„no-margin p6c”][wm_text_block]

Wspólna modli­twa i ado­ra­cja przed Relikwią Krwi Pańskiej umac­nia wia­rę piel­grzy­mów, otwie­ra ludz­kie ser­ca na łaskę nawró­ce­nia i pojed­na­nia się z Bogiem.

Indywidualne bło­go­sła­wień­stwo Relikwią sta­je się przyj­ściem same­go Chrystusa z darem bez­in­te­re­sow­nej miło­ści do ludz­kie­go ser­ca.

Krew Chrystusa przy­czy­nia się do nasze­go oczysz­cze­nia, uzdro­wie­nia i uświę­ce­nia.[/wm_text_block][/vc_column][/vc_row] [vc_row disable_container=„1”][vc_column width=„1/2” class=„no-margin ali­gn­ri­ght” bg_image=„http://www.sanktuarium.cpps.pl/sanktuarium-img/pokuta_by_LawrenceOP_b.jpg”][/vc_column][vc_column width=„1/2” class=„no-margin p6c”]

W pobliżu Jasnej Góry

[wm_text_block]

Sanktuarium Krwi Chrystusa poło­żo­ne jest w nie­da­le­kiej odle­gło­ści od Jasnej Góry (ok. 4km). Wiele pie­szych piel­grzy­mek ceni sobie moż­li­wość przej­ścia uni­kal­ną Aleją Brzozową, któ­ra łączy te dwa sank­tu­aria — sank­tu­arium Maryjne i dru­gą „doli­ną miło­sier­dzia” w Częstochowie.[/wm_text_block][/vc_column][/vc_row] [vc_row bg_color=”” class=”” id=„”][vc_column width=„1/2”]

Ostatnie wydarzenia

[wm_text_block]

Najbliższe wydarzenia

Maj
20
nie
2018
Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa — Częstochowa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 20@09:15 – 15:00
Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa - Częstochowa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa | Częstochowa | śląskie | Polska

Zapraszamy na Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, 20 maja 2018 r.

Program odpu­stu

 • 9:15 – Droga Krwi Chrystusa – Ks. Andrzej Szymański CPPS
 • 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa – Animatorzy Krajowi WKC
 • 10:15 — Okazja do Spowiedzi (Plener) – Misjonarze CPPS i Goście
 • 10:45 – Śpiew Zaproszonego Zespołu przed Mszą Św.
 • 11:00 – Msza świę­ta, prze­wod­ni­czy Ks. Moderator Krajowy WKC – ks. Bogusław Witkowski CPPS, homi­lia Ks. Prowincjał CPPS — ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
  • Poświecenie obra­zów na roz­po­czę­cie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi w Podregionach WKC
  • Błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa przed zakoń­cze­niem Mszy Świętej
 • 12:30 – poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nia we wspól­no­cie,
 • 13:30 – kon­cert pio­sen­ki reli­gij­nej i wspól­na zaba­wa
 • 14:30 – Nabożeństwo Majowe – pro­wa­dzi Ks. Filip Pięta CPPS
Lip
1
nie
2018
Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lip 1@11:00 – 15:30

Zapraszamy na odpust Krwi Chrystusa, w nie­dzie­lę, 1 lip­ca 2018 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Program

 • 11.00 — Msza św. odpu­sto­wa
 • Droga Krwi Chrystusa
 • Indywidualne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa

Kliknij aby przejść do kalen­da­rza

Zgłoś pielgrzymkę

Bardzo pro­si­my o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie swo­je­go przy­jaz­du. Ułatwi nam to orga­ni­za­cję grup piel­grzy­mu­ją­cych do nasze­go Sanktuarium

 • +48 (34) 366 54 83 (pon. — pt. 8.00 — 15.00)
 • +48 538 380 488
 • +48 (34) 362 08 00 (tel. do Domu Rekolekcyjnego)
[/wm_text_block][/vc_column][vc_column width=„1/2”]

Nabożeństwa

[wm_text_block]

Msze Święte

 • nie­dzie­la i świę­ta – 9.00, 11.00 i 18.00
 • świę­ta znie­sio­ne i dni powsze­dnie – 17.30

Na co dzień

 • Możliwość modli­twy przed Relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzy­ma­nia Nim bło­go­sła­wień­stwa indy­wi­du­al­ne­go. Od godz. 8.00 do 17.30.
 • Odsłonięcie reli­kwia­rza i moż­li­wość Adoracji Krwi Chrystusa (pn. – sob. 17.00 – 17.30; nie­dzie­la 17.30 – 18.00)

Co tydzień

 • Nabożeństwo do Krwi Chrystusa z indy­wi­du­al­nym bło­go­sła­wień­stwem  Relikwiarzem w każ­dy czwar­tek po Mszy św. o godz. 17.30
 • W każ­dy pią­tek od 18.00 godzin­na Adoracja Najświętszego Sakramentu (a w cza­sie Wielkiego Postu, Droga Krzyżowa)

Co miesiąc

 • w każ­dą III nie­dzie­lę mie­sią­ca (oprócz maja, czerw­ca i grud­nia)
 • Procesyjna Droga Krwi Chrystusa o 14.30
 • 16.00 Eucharystia ze szcze­gól­ną modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, a po Mszy św., indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiarzem

Informacje z parafii św. Kaspra

Przejdź do stro­ny para­fial­nej

[/wm_text_block][/vc_column][/vc_row]

[vc_column width=„1/2”]

Jezus jest ze mną

Wyobrażaj sobie, że Jezus poprze­dza cię w każ­dej rze­czy ze swym Krzyżem i z Kielichem, z któ­re­go daje ci pić kro­plę po kro­pli

Tysiąc języków

Chciałbym mówić tysią­ca­mi języ­ków, aby orę­dzie Krwi Chrystusa dotar­ło do wszyst­kich naro­dów

Boska Krew oczyszcza

Żyjemy w cza­sach, kie­dy to Boska Krew musi oczy­ścić całą zie­mię

Ufność

Módl się nie­ustan­nie i miej zawsze odwa­gę dzię­ki zasłu­gom Najdroższej Krwi Chrystusa

[/vc_column]

[vc_row bg_color=”” class=”” id=„”][vc_column width=„1/1”][wm_text_block]

Kropla duchowości Krwi Chrystusa”

Jest to tłu­ma­cze­nie krót­kich opra­co­wań nasze­go misjo­na­rza z Prowincji Włoskiej, wybit­ne­go teo­lo­ga naszej ducho­wo­ści, ks. Tullio Veglianti, C.PP.S. z ksią­żecz­ki pt. „Il Sangue di Cristo – mese di luglio”. Każdy arty­kuł zawie­ra: frag­ment z Pisma św., komen­tarz ks. Tullio oraz frag­ment z róż­nych dzieł Ojców Kościoła i świę­tych.

Poszczególne arty­ku­ły sta­no­wią zale­d­wie pewien zarys, szkic naszej ducho­wo­ści i są poda­ne w dosyć skon­den­so­wa­ny spo­sób, ale z dru­giej stro­ny zachę­ca­ją do dal­szych poszu­ki­wań i oso­bi­stej reflek­sji na temat ducho­wo­ści Krwi Chrystusa.

[vc_row bg_color=”” class=”” id=„”][vc_column width=„1/1”][wm_text_block]

Wspomóż budowę Sanktuarium

Osoby posługujące w Sanktuarium

ks. Łukasz Tarnowski CPPS

Kustosz sank­tu­arium, pro­boszcz

ks. Henryk Czubat CPPS

spo­wied­nik

br. Kazimierz Otmianowski CPPS

brat zakon­ny

br. Leonard Wąsik CPPS

brat zakon­ny

Iwona Łucka

budo­wa świą­ty­ni, kan­ce­la­ria

ks. Damian Siwicki CPPS

prze­ło­żo­ny domu reko­lek­cyj­ne­go
[/wm_text_block][/vc_column][/vc_row]

Informacje

Updated on 2018-04-19T22:05:58+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.