Krew Zbawiciela

Nasze Sanktuarium sły­nie z Relikwii Krwi Chrystusa. Krew Chrystusa jest szcze­gól­nym zna­kiem Bożej miło­ści do każ­de­go czło­wie­ka, jest wyra­zem god­no­ści każ­dej oso­by ludz­kiej od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci.

Słudzy miłosierdzia

Misjonarze Krwi Chrystusa posłu­gu­ją­cy w Sanktuarium poprzez roz­mo­wę, spo­wiedź świę­tą, pro­wa­dzo­ne reko­lek­cje dają świa­dec­two o nie­skoń­czo­nym miło­sier­dziu Bożym.

W pobliżu Jasnej Góry

Sanktuarium Krwi Chrystusa poło­żo­ne jest w nie­da­le­kiej odle­gło­ści od Jasnej Góry (ok. 4km). Wiele pie­szych piel­grzy­mek ceni sobie moż­li­wość przej­ścia uni­kal­ną Aleją Brzozową, któ­ra łączy te dwa sank­tu­aria — sank­tu­arium Maryjne i sank­tu­arium w Częstochowie.

Modlitwa i ado­ra­cja Krwi Jezusa, przy­bli­ża nam śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chrystusa. Tajemnica cier­pie­nia Jezusa i prze­la­nej Krwi wzy­wa nas do pojed­na­nia się z Bogiem i prze­ba­cze­nia każ­dej oso­bie.

Krew Zbawiciela przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cie­le­snej.

Wspólna modli­twa i ado­ra­cja przed Relikwią Krwi Pańskiej umac­nia wia­rę piel­grzy­mów, otwie­ra ludz­kie ser­ca na łaskę nawró­ce­nia i pojed­na­nia się z Bogiem.

Indywidualne bło­go­sła­wień­stwo Relikwią sta­je się przyj­ściem same­go Chrystusa z darem bez­in­te­re­sow­nej miło­ści do ludz­kie­go ser­ca.

Krew Chrystusa przy­czy­nia się do nasze­go oczysz­cze­nia, uzdro­wie­nia i uświę­ce­nia.

Ostatnie wydarzenia

 

Najbliższe wydarzenia

Wrz
30
śr
2020
Prace przy nowej świą­ty­ni
Wrz 30@16:04 – Lis 30@17:04

Z życia Sanktuarium Krwi Chrystusa

Słowo Kustosza !

Jesteśmy w cza­sach kie­dy Boska Krew musi oczy­ścić całą Ziemię”.

(św. Kasper del Bufalo List  1309)

Po dwu­na­stu latach nie­obec­no­ści w Częstochowie Opatrzność Boża ponow­nie skie­ro­wa­ła mnie poprzez prze­ło­żo­nych do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Przybyłem tutaj 02.09.2020 roku do Domu św. Kaspra przy ul. Mąkoszy nr 1, gdzie prze­by­wa­łem do 07.09.2020 roku. 09.09.2020 roku nastą­pi­ło wycię­cie tra­wy  i upo­rząd­ko­wa­nie tere­nu wokół nowe­go kościo­ła. 10.09.2020 odby­ło się spo­tka­nie z panem inspek­to­rem budo­wy i panią archi­tekt nasze­go kościo­ła.  Celem tego spo­tka­nia było pla­no­wa­nie robót zwią­za­nych z budo­wą kościo­ła. W mię­dzy cza­sie odby­wa­ła o się prze­ka­zy­wa­nie doku­men­ta­cji, klu­czy itp. od byłe­go kusto­sza ks. Łukasza. 10.09.2020  tak­że odby­ło się spo­tka­nie z deka­rza­mi, któ­rzy w poło­wie paź­dzier­ni­ka podej­mą się zada­nia napra­wy dachu nowe­go kościo­ła. 11.09.2020 roku posze­dłem pierw­szy raz do nowe­go kościo­ła i byłem mile zasko­czo­ny jego sta­nem. 17.09.2020 roku zosta­ła poma­lo­wa­na kolum­na pod figu­rą św. Józefa, a dzień póź­niej zabez­pie­czo­na zosta­ła odpo­wied­nim lakie­rem figu­ra św. Józefa przez panią Monikę S.  18.09.2020 roku nastą­pi­ło też przy­wie­zie­nie i roz­plan­to­wa­nie zie­mi bli­sko figu­ry św. Józefa, na nowym koście­le aby unie­moż­li­wić zale­wa­nie fun­da­men­tów przez wodę desz­czo­wą. Tego same­go dnia nastą­pi­ło spo­tka­nie z pro­jek­tan­tem od kana­li­za­cji , wody i desz­czów­ki panem Franciszkiem G. oraz z elek­try­ka­mi aby oświe­tlić teren przy i na nowym koście­le. Planowane jest tak­że dodat­ko­we oświe­tle­nie przez 3 lam­py w pobli­żu domu Misyjnego św. Wawrzyńca i Hali św. Józefa. Od 06.10.2020 ponow­nie zosta­ła pod­świe­tlo­na figu­ra św. Józefa, aby przy­po­mi­nać nam wszyst­kim o modli­twie do Boga przez wsta­wien­nic­two tego świę­te­go.  W tych dniach będzie tak­że mon­to­wa­ne ogro­dze­nie wokół nowe­go kościo­ła. Dzięki życz­li­wo­ści Pana Adama G. z Ożarowa Mazowieckiego otrzy­ma­my spe­cjal­ne stem­ple na słu­py ogro­dze­nio­we i siat­kę leśną. Za co wszyst­ko z ser­ca dzię­ku­je­my ! Zachęcamy szcze­gól­nie do modli­twy w inten­cjach budo­wy nasze­go kościo­ła przez wsta­wien­nic­two św. Józefa, aby­śmy wybra­li odpo­wied­nie fir­my, któ­re rze­tel­nie popro­wa­dzą dalej tę budo­wę. W dol­nym koście­le prze­wi­dzia­na jest odpo­wied­nia ścia­na, na któ­rej będą powie­szo­ne zgod­nie z obiet­ni­cą tabli­ce fun­da­cyj­ne. Bardzo, Bardzo Serdecznie za nie Dziękujemy! Ufam w Przymierze zawar­te z Bogiem we Krwi Baranka, któ­re sym­bo­li­zu­je zdję­cie kie­li­cha w krzy­żu na tle tęczy.

Z bło­go­sła­wień­stwem i wdzięcz­no­ścią

ks. Bogusław Witkowski kustosz Sanktuariom Krwi Chrystusa w Częstochowie

Modlitwa do Św. Józefa w inten­cji budo­wy

Do Ciebie, świę­ty Józefie, ucie­ka­my się w naszej nie­do­li. Wezwawszy pomo­cy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufno­ścią rów­nież bła­ga­my o Twoją opie­kę. Przez miłość, któ­ra Cię łączy­ła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcow­ską Twą tro­skli­wość, któ­rą ota­cza­łeś Dziecię Jezus, pokor­nie bła­ga­my: wej­rzyj łaska­wie na dzie­dzic­two, któ­re Jezus nabył Krwią swo­ją i swo­im potęż­nym wsta­wien­nic­twem dopo­móż nam w naszych potrze­bach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czu­waj nad wybra­nym potom­stwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, uko­cha­ny Ojcze, wszel­ką zara­zę błę­dów i zepsu­cia. Potężny nasz Wybawco, przy­bądź   nam łaska­wie z nie­bań­ską pomo­cą w tej wal­ce z moca­mi ciem­no­ści. A jak nie­gdyś ura­to­wa­łeś Dziecię Jezus z nie­bez­pie­czeń­stwa, któ­re gro­zi­ło Jego życiu, tak teraz broń świę­te­go Kościoła Bożego od wro­gich zasa­dzek i od wszel­kiej prze­ciw­no­ści.

Otaczaj każ­de­go z nas nie­ustan­ną opie­ką, aby­śmy za Twoim przy­kła­dem i Twoją pomo­cą wspar­ci mogli żyć świę­to­bli­wie, umrzeć poboż­nie i osią­gnąć wiecz­ną szczę­śli­wość w nie­bie. Amen.

 

 

Kliknij aby przejść do kalen­da­rza

Zgłoś pielgrzymkę


Bardzo pro­si­my o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie swo­je­go przy­jaz­du. Ułatwi nam to orga­ni­za­cję grup piel­grzy­mu­ją­cych do nasze­go Sanktuarium.
 • +48 (34) 366 54 83 (pon. — pt. 8.00 — 15.00)
 • +48 538 380 488
 • +48 (34) 362 08 00 (tel. do Domu Rekolekcyjnego)

Nabożeństwa

Msze Święte

 • nie­dzie­la i świę­ta – 9.00, 11.00 i 18.00
 • świę­ta znie­sio­ne i dni powsze­dnie – 17.30

Na co dzień

 • Możliwość modli­twy przed Relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzy­ma­nia Nim bło­go­sła­wień­stwa indy­wi­du­al­ne­go. Od godz. 8.00 do 17.30.
 • Odsłonięcie reli­kwia­rza i moż­li­wość Adoracji Krwi Chrystusa (pn. – sob. 17.00 – 17.30; nie­dzie­la 17.30 – 18.00)

Co tydzień

 • Nabożeństwo do Krwi Chrystusa z indy­wi­du­al­nym bło­go­sła­wień­stwem Relikwiarzem w każ­dy czwar­tek po Mszy św. o godz. 17.30
 • W każ­dy pią­tek od 18.00 godzin­na Adoracja Najświętszego Sakramentu (a w cza­sie Wielkiego Postu, Droga Krzyżowa)

Co miesiąc

 • w każ­dą III nie­dzie­lę mie­sią­ca (oprócz maja, czerw­ca i grud­nia)
  • 14.30 Procesyjna Droga Krwi Chrystusa
  • 16.00 Eucharystia ze szcze­gól­ną modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, a po Mszy św., indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiarzem

Informacje z parafii św. Kaspra

Przejdź do stro­ny para­fial­nej

Kropla duchowości Krwi Chrystusa”

Jest to tłu­ma­cze­nie krót­kich opra­co­wań nasze­go misjo­na­rza z Prowincji Włoskiej, wybit­ne­go teo­lo­ga naszej ducho­wo­ści, ks. Tullio Veglianti, C.PP.S. z ksią­żecz­ki pt. „Il Sangue di Cristo – mese di luglio”. Każdy arty­kuł zawie­ra: frag­ment z Pisma św., komen­tarz ks. Tullio oraz frag­ment z róż­nych dzieł Ojców Kościoła i świę­tych.

Poszczególne arty­ku­ły sta­no­wią zale­d­wie pewien zarys, szkic naszej ducho­wo­ści i są poda­ne w dosyć skon­den­so­wa­ny spo­sób, ale z dru­giej stro­ny zachę­ca­ją do dal­szych poszu­ki­wań i oso­bi­stej reflek­sji na temat ducho­wo­ści Krwi Chrystusa.

Boska Krew oczyszcza

Żyjemy w cza­sach, kie­dy to Boska Krew musi oczy­ścić całą zie­mię

św. Kasper del Bufalo

Jezus jest ze mną

Wyobrażaj sobie, że Jezus poprze­dza cię w każ­dej rze­czy ze swym Krzyżem i z Kielichem, z któ­re­go daje ci pić kro­plę po kro­pli

św. Kasper del bufa­lo

Ufność

Módl się nie­ustan­nie i miej zawsze odwa­gę dzię­ki zasłu­gom Najdroższej Krwi Chrystusa

św. Kasper del Bufalo

Tysiąc języków

Chciałbym mówić tysią­ca­mi języ­ków, aby orę­dzie Krwi Chrystusa dotar­ło do wszyst­kich naro­dów

św. Kasper del Bufalo

Wspomóż budowę Sanktuarium

Osoby posługujące w Sanktuarium

ks. Łukasz Tarnowski CPPS

Kustosz sank­tu­arium, pro­boszcz

ks. Henryk Czubat CPPS

reko­lek­cjo­ni­sta, spo­wied­nik

ks. Ignacy Jakubiak CPPS

prze­ło­żo­ny domu reko­lek­cyj­ne­go, reko­lek­cjo­ni­sta

br. Leonard Wąsik CPPS

brat zakon­ny

Iwona Łucka

budo­wa świą­ty­ni, kan­ce­la­ria

ks. Damian Siwicki CPPS

dyrek­tor wydaw­nic­twa Pomoc, reko­lek­cjo­ni­sta

Informacje

Updated on 2020-11-20T20:27:11+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.